fbpx

Síguenos en...

CONDICIONS DE INSCRICIÓN V FICRURAL

Poderán participar aqueles produtores ou realizadores de calquera nacionalidade que posúan os dereitos sobre as obras que presentan.

Establécense dúas categorías:

1. Ficción: Curtametraxes que teñan o medio rural como elemento significativo na temática principal, sexa no espazo de desenvolvemento da trama ou no propio contido da historia.

2. Documental: Curtametraxes que contribúan á recuperación da memoria por abordar aspectos culturais e etnográficos tales como oficios, saberes populares, lendas, feitos históricos, crónica da emigración, música, gastronomía ou calquera outro aspecto identitario do patrimonio material ou inmaterial.


LINGUAS

As curtametraxes realizadas en Galicia deberán estar en língua galega ou, no seu defecto, subtituladas neste idioma.

As curtametraxes realizadas fóra de Galicia poderán estar en calquera idioma sempre que inclúan subtítulos en galego ou castelán.

DATA DE PRODUCCIÓN E DURACIÓN


As curtametraxes presentadas á V Edición do FICRURAL deberán ter sido producidas con posterioridade ao 1 de xaneiro de 2016.

A duración dos traballos presentados nas categorías 1 e 2, ficción e documental, non poderá exceder os 30 minutos.

Cada autor ou produtor poderá presentar un máximo de dúas obras ao Festival.

INSCRICIÓN

A inscrición realizarase a través da plataforma www.festhome.com Será necesario cubrir a ficha de inscrición correspondente e subir o arquivo da curtametraxe para a preselección.


Con carácter excepcional, e tendo en conta as especiais circunstancias de determinados países, a dirección do FICRURAL valorará a recepción de traballos de forma directa (prescindindo da Plataforma Festhome) previa valoración de cada caso concreto.

Prazo de inscrición e envío de curtametraxes:

Ate o 31 de agosto do 2018.


SELECCIÓN

Do total de curtametraxes recibidas a concurso, o xurado seleccionará dez, cinco de cada categoría (documental e ficción).

A organización do certame poñerase en contacto cos autores para solicitar, se fose necesario, a curtametraxe en formato de alta calidade para a súa proxección.

As curtametraxes seleccionadas exhibiranse durante a celebración do Festival Internacional de Cine Rural de Galicia que nesta V Edición terá lugar do 22 ao 27 de abril do 2019.

A Cerimonia de Entrega de Premios do Festival de Curtametraxes terá lugar no marco das actividades que se desenvolverán ao longo da celebración do FICRURAL.

Os realizadores/produtores, ou no seu defecto un representante, das curtas seleccionadas que teñan a sua orixe en Galicia, deberán asistir ao Festival. De non ser así a curtametraxe quedará descualificada. Esta cláusula non se aplicará para as curtametraxes internacionais ou de outros puntos de España aunque se lles requerirá un pequeño video de saúdo que será proxectado na gala de entrega de premios.

A presentación dunha curta ao certame supón a aceptación destas bases.

As curtametraxes gañadoras e os seus autores serán dados a coñecer aos medios de comunicación.

XURADO

O xurado estará formado por profesionais e académicos do ámbito artístico, cinematográfico e universitario, escollidos pola dirección do festival.

PREMIOS

Entre as curtametraxes seleccionadas establécese un Primeiro Premio por categoría (ficción e documental)


O Primeiro Premio consistirá nunha obra artística deseñada exclusivamente para o Festival por artistas locais de recoñecido prestixio.

Así mesmo, e durante as proxeccións, facilitarase a votación dos asistentes, establecéndose un Premio Especial do Público, que consistirá n
un bono para disfrutar de unha experiencia de ocio en Galicia.

En caso de que a curtametraxe seleccionada polo público coincidise coas curtametraxes premiadas polo xurado, o Premio Especial do Público pasaría a outorgarse á curtametraxe seguinte en obtención de puntos.

Ningún dos premios poderá declararse deserto nin outorgarse ex aequo. As decisións do xurado serán inapelables.

ENVÍO E DEVOLUCIÓN DE COPIAS

Tanto os gastos de envío como de devolución de copias de proxección das películas seleccionadas, se é que fose necesario, correrán por conta dos participantes.

ACEPTACIÓN DAS BASES

A participación neste Festival implica a aceptación de todos os apartados das presentes bases, así como a resolución, por parte da organización, de calquera problema non previsto nas mesmas.

COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

A persoa que inscribe a obra no Festival declara estar autorizada pola produtora a prestar a copia da película e aceptar as normas do certame.
CONDICIONES DE INSCRIPCIÓN V FICRURAL

Podrán participar aquellos productores o realizadores de cualquier nacionalidad que posean los derechos sobre las obras que presentan.

Se establecen dos categorías de participación:


1. Ficción: Cortometrajes cuya temática principal, espacio de desarrollo o contenido de la historia tengan el medio rural o las pequeñas poblaciones como elemento significativo.

2. Documental: Cortometrajes que contribuyan a la recuperación de la memoria por abordar aspectos culturales y etnográficos tales como oficios, saberes populares, leyendas, hechos históricos, crónica de la emigración, música, gastronomía o cualquier otro aspecto identitario del patrimonio material o inmaterial.

IDIOMAS

Los cortometrajes realizados en Galicia deberán estar en gallego o, en su defecto, subtitulados al gallego.

Los cortometrajes realizados fuera de Galicia podrán estar en cualquier idioma siempre que incluyan subtítulos en gallego o en castellano.

FECHA DE PRODUCCIÓN Y DURACIÓN

Los cortometrajes presentados deberán haber sido producidos con posterioridad al 1 de enero de 2016.

La duración de los trabajos presentados a las categorías 1 y 2, ficción y documental, no podrá exceder los 30 minutos.

Cada autor o productor podrá presentar un máximo de dos obras en total al Festival.


INSCRIPCIÓN

La inscripción se realizará a través de la plataforma www.festhome.com Será necesario rellenar la ficha de inscripción correspondiente y subir el archivo del cortometraje para la pre-selección.

Con carácter excepcional, y teniendo en cuenta las especiales circunstancias de determinados países, la dirección del FICCVELO valorará la recepción de trabajos de forma directa (prescindiendo de la Plataforma Festhome) previa valoración de cada caso concreto.


Plazo de inscripción y envío de cortometrajes:

Hasta el 31 de agosto de 2018.


SELECCIÓN

Del total de cortometrajes recibidos a concurso, el jurado seleccionará diez, cinco de cada categoría (documental y ficción).

La organización del certamen se pondrá en contacto con los autores para solicitar, si fuera necesario, el cortometraje en formato de alta calidad para su proyección.

Los cortometrajes seleccionados se exhibirán durante a celebración del Festival Internacional de Cine Rural de Galicia Carlos Velo, que en esta V Edición tendrá lugar del 22 al 27 de abril de 2019.

La Ceremonia de Entrega de Premios del Festival de Cortometrajes tendrá lugar en el  marco de las actividades que se desarrollarán a lo largo de la celebración del FICRURAL

Los realizadores/productores, o en su defecto un representante, de los cortos seleccionados que tengan su origen en Galicia, deberán asistir al Festival, de lo contrario el cortometraje quedará descalificado. Esta cláusula no aplica para los cortometrajes internacionales o de otros puntos de España.

La presentación de un corto al certamen supone la aceptación de las bases.

Los cortos ganadores y sus autores serán dados a conocer a los medios de comunicación.


JURADO

El jurado estará formado por profesionales y académicos del ámbito artístico y cinematográfico, escogidos por la dirección del festival.


PREMIOS

Entre los cortometrajes seleccionados se establece un Primer Premio  por categoría (ficción y documental).


El Primer Premio consistirá en una obra artística  diseñada exclusivamente para el Festival por artistas locales de reconocido prestigio.

Asimismo, y durante las proyecciones, se facilitará la votación de los asistentes, estableciéndose un  Premio Especial del Público que consistirá en un bono para disfrutar de una experiencia de ocio en Galicia.

En caso de que el cortometraje seleccionado por el público coincidiera con los cortometrajes premiados por el jurado, el Premio Especial del Público pasaría a otorgarse al cortometraje siguiente en obtención de puntos.

Ninguno de los premios podrá declararse desierto ni otorgarse ex aequo. Los fallos del jurado serán inapelables.


ENVÍO Y DEVOLUCIÓN DE COPIAS

Tanto los gastos de envío como de devolución de copias de proyección de las películas seleccionadas, si es que fuera necesario, correrán por cuenta de los participantes.


ACEPTACIÓN DE LAS BASES

La participación en este Festival implica la aceptación de todos los apartados de las presentes bases, así como la resolución, por parte de la organización, de cualquier problema no previsto en estas.


COMPROMISO DE PARTICIPACIÓN

La persona que inscribe la obra en el Festival declara estar autorizada por la productora a prestar la copia de la película y aceptar las normas del certamen.
 

Sigue en directo todas as novidades do FIC2019 nas nosas redes ou no apartado AO VIVO desta páxina.